Posto 6

Posto 6

Lápis grafite sobre papel
29,5 cm x 21 cm